Praca doktorska

Celem rozprawy jest opracowanie nowej procedury wyznaczania rozkładów wymiarów porów oraz parametrów struktury porów materiałów porowatych w oparciu o dane eksperymentalne porozymetrii rtęciowej, zapewniającej większą dokładność uzyskiwanych wyników. Praca ma charakter komplementarny. W części teoretycznej rozwijane są podstawy interpretacji danych eksperymentalnych porozymetrii rtęciowej. Oryginalnym elementem jest propozycja wyznaczania rozkładów wymiarów porów w oparciu o modele graniczne architektury porów. Modelowanie komputerowe obejmuje symulację procesu wciskania rtęci w niecylindryczne modele porów, w próbki materiału porowatego o stochastycznej architekturze porów oraz rozwijanie metod numerycznych identyfikacji parametrów struktury porów metodą optymalizacji. Realizowane one są w środowisku programu Matlab oraz programu Comsol, przeznaczonego do modelowania zjawisk i procesów metodą elementów skończonych.

Badania przeprowadzone zostaną na porozymetrze rtęciowym AutoPore 9220, będącym na wyposażeniu Laboratorium Badań Strukturalnych Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej.