Korzyści dla województwa

Tematyka rozprawy doktorskiej wpisuje się w zakres celu operacyjnego „Utworzenie regionalnych interdyscyplinarnych laboratoriów badawczych” priorytetu 2 Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku (RIS, rozdział 6, pkt. 2.1). Realizacja rozprawy jest bowiem elementem infrastruktury teoretyczno-eksperymentalnej Laboratorium Badań i Inżynierii Materiałów Porowatych tworzonego w ramach Centrum Doskonałości Badań Materiałów Porowatych POROCENT działającego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Jest to jedyne Centrum Doskonałości w regionie kujawsko-pomorskim. Badania struktury porów materiałów porowatych znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, warunkuje doskonalenie pożądanych właściwości materiałów porowatych zapewniając wzrost konkurencyjności firm je wykorzystującym.

Rozprawa należy do grupy innowacyjnych projektów przygotowywanych do wdrożenia w obszarze postępu technicznego i technologicznego, co warunkuje postęp ekonomiczny firm województwa kujawsko-pomorskiego. Badania odpowiadają także na bieżące i przyszłe zapotrzebowanie gospodarki regionu, w tym także w zakresie produktów i procesów w indywidualnych firmach lub sieciach kooperacyjnych przy współdziałaniu podmiotów gospodarczych (RIS, rozdział 6, pkt. 2.1) Tematyka rozprawy doktorskiej wspiera postęp w zakresie promocji jakości dla różnych gałęzi przemysłu wykorzystujących materiały porowate w swojej działalności (np. budownictwo, rewitalizacja obiektów archeologicznych, technilogia chemiczna), w tym wdrażanie systemu zgodności jakości z normami międzynarodowymi (RIS, rozdział 6, pkt. 1.2).