O mnie

Marcin Kempiński Marcin Kempiński stopień magistra uzyskał w 2000 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), specjalność Technika Komputerowa. W latach 1998 - 2007 zatrudniony na stanowisku naukowo-technicznym, a od 2007 roku asystent w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W latach 2000-2005 doktorant Środowiskowych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez IMIS oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, gdzie ma otwarty przewód doktorski. Główny przedmiot badań: porozymetria rtęciowa - eksperymentalne wyznaczanie parametrów struktury porów materiałów porowatych, rozwijanie podstaw teoretycznych interpretacji danych eksperymentalnych w porozymetrii rtęciowej, modelowanie zjawisk i procesów w środowisku programu COMSOL. Z tej tematyki jest współautorem kilku publikacji ogłoszonych w periodykach naukowych oraz referatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.